ATV:Ljekari traže veće plate


Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske uputio je zahtjev Vladi RS da se od 1. januara 2018. godine za 25% povećaju plate doktorima medicine u svim javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

U nastavku vam prenosimo obrazloženje njihovog zahtjeva u cijelosti:

1. Donošenjem Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske iz 2009.godine i snižavanjem platnih koeficijenata neosnovano su i značajno umanjenje postojeće plate zdravstvenih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Pored navedenog, odredbama člana 5. istog zakona utvrđeno je i da se naknada za topli obrok, zimnicu, ogrev i regres uračunavaju u iznos osnovne plate, kao i da se ove naknade ne mogu naknadno iskazivati, a što je od tada značajno umanjilo ukupna mjesečna primanja svih radnika u zdravstvu, a naročito primanja doktora medicine.

2. Početkom 2017.godine stupile su na snagu izmjene i dopune navedenog zakona kojima su plate u zdravstvu ponovo umanjene smanjenjem naknade za minuli rad, a čime su računajući od 2009.godine zarade doktora medicine ukupno umanjena za oko 52%.

3. Višegodišnjom primjenom navedenog zakona o platama, doktori medicine su dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge radnike i to na način da ostvaruju značajno manji obim prava po osnovu radu u odnosu na prava ostalih radnika u Republici Srpskoj, jer je važeći Zakon o platama u koliziji sa odredbama člana 132. stav 1. tačke 4. Zakona o radu, a kojim se utvrđuje pravo radnika na isplatu troškova jednog toplog obroka, a što se ne može uračunavati u iznos osnovne plate radnika.

4. Poznata je i činjenica da doktori medicine već duže od godinu dana ne mogu da ostvare pravo na uvećanje osnovne plate, kako je to utvrđeno odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva (Sl.gl. RS br. 72/16 i 111/16), jer se navedeni kolektivni ugovor iz nepoznatih razloga ne primjenjuje ni u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, iako je stupio na snagu još u avgustu 2016.godine.

5. Posebno je značajno navesti da je jedan od ključnih razloga za povećanje plata i činjenica da je sindikalna potrošačka korpa u Republici Srpskoj početkom 2009. godine (kada je stupio na snagu Zakon o platama), iznosila 1.149 KM, a da je u septembru 2017.godine ona iznosila 1.850 KM i da je činjenica da plate doktorima medicine u javnim zdravstvenim ustanovama nisu povećavane još od 2009.godine, kao i da su mjesečna primanja u zadnjih godinu dana značajno umanjene zbog smanjenje naknade za minuli rad i nepoštovanja važećeg Posebnog kolektivnog ugovora.

6. Treba istaći i postojanje novih okolnosti na osnovu kojih se doktorima medicine ubrzano i potpuno otvara tržišta rada u zemaljama EU, a postojeći izuzetno težak socijalni i ekonomski položaj doktora medicine i nihove niske zarade bitno utiču na porast ekonomskih migracija najstručnijih zdravstvenih kadrova, a zbog čega postoji realna mogućnost da u vrlo kratkom periodu brojni, najstručniji i najiskusniji doktori medicine napuste javnu zdravstvenu službu i trajno se isele iz Republike Srpske. U skladu sa navedenim smatramo potrebnim da se hitno preduzmu najozbiljnije mjere na poboljšanju ekonomskog i socijalnog položaja svih doktora medicine u Republici Srpskoj, kao i da se odmah i bez daljih odlaganja pristupi značajnijem povećanju njihovih zarada.

7. Činjenica je i da vlasti zemalja u okruženju (Srbija, Hrvatska), kao i u Federaciji BiH realno prihvataju izmjenjene uslove na tržištu rada i urgentno i značajno povećavaju zarade doktorima medicine. Tako je Vlada sarajevskog kantona u novembru 2017.godine zaključila sa Strukovnim sindikatom doktora medicine novi strukovni kolektivni ugovor kojim je doktorima medicine povećala plate za oko 25%.

Posebno napominju da je Vlada Republike Srpske u pripremi predloga budžeta RS i ekonomske politike za narednu godinu najavila povećanje penzija i najniže cijene rada što sve predstavlja realan osnov za povećanje plata doktorima medicine.

Zahtjev Strukovnog sindikata doktora medicne Republike Srpske za povećanje plata od 25% podržala je Komora doktora medicine Republike Srpske.

Izneseni komentari su lični stavovi autora i ne predstavljaju stav redakcije ATV portala.
Izvor:ATV